Disclaimer, privacy- en cookieverklaring

Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Fefe Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Fefe Care worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Fefe Care. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fefe Care.

Privacyverklaring

Fefe Care  respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Fefe Care , gevestigd te Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden, KvK-nummer 84844701.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Fefe Care . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer(s)
  • BSN
  • Geboortedatum/leeftijd
  • Geboorteplaats
  • Gegevens betreffende uw gezondheid
  • Resultaten van toetsen
  • Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
  • Opleiding(sniveau)
  • gezondheid gegeven van klanten

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het onderhouden van relaties met u
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Onze ledenadministratie
 • Onze leerlingenadministratie
 • Het doen van aanbiedingen
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
 • Klanten spaarprogramma’s
 • Marketingdoeleinden
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • zorginstelling
 • boekhouders
 • mijn website bezoekers en clienten

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via fefecare@outlook.com.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: fefecare@outlook.com.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Fefe Care, fefecare@outlook.

com.

Artikel 11 – Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 10 juni 2022 tot nader order.

Cookieverklaring

Bij het bezoeken van deze website worden er automatisch functionele en analytische cookies op uw computer geplaatst. De functionele cookies zorgen ervoor dat u een prettige gebruikerservaring ervaart en met de analytische cookies analyseren wij de website om verbeteringen door te voeren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Fefe Care heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Fefe Care geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Ook maakt deze website gebruik van Google Adwords op basis van uw zoekopdracht. Wij hebben Google Adwords conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Meer informatie over de cookies die deze dienst plaatst, vindt u op de website van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.